2015.06.06 – 9- Alexei Pajitnov, Tetris

Es tendencia