2017.08.27-09-HORRORES-HUMANOS-Anatoli-Onoprienko
Es tendencia