2017.03.07-03-FRASES-Bret-Easton-Ellis
Es tendencia