800px-Kircher_oedipus_aegyptiacus_28_derceto
Es tendencia