03.09-13-FRASES LIBRES-CharlesBukowski
Es tendencia